กิจกรรมปลูกมันสัมปะหลังเสริมรายได้

โพสต์10 พ.ค. 2555 02:23โดยparinya klaononkro

กิจกรรมปลูกมันสัมปะหลังเสริมรายได้


    โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และยังขาดปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษาหลายด้าน  ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปลูกมันสัมปะหลังเสริมรายได้  เพื่อเป็นการระดมทุนในการหารายได้เข้าสู่สถานศึกษา  อีกทั้งยังได้ฝึกให้นักเรียนมีความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการทำงาน แบ่งหน้าที่การทำงาน และรู้จักการหารายได้ระหว่างเรียน

Comments