ข้อมูลโรงเรียน


            โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4   ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีครู  4  คน  นักเรียน 42  คน  โดย มีอาคารเรียนจำนวน  1  หลัง   อาคารประกอบจำนวน  1  หลัง